bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOŚCI


I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Biblioteka Publiczna w Pakości zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

2. Biblioteka działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Pakości.

§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Pakość, a terenem działania obszar gminy Pakość.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pakość.

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Pakość.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 3. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy Pakość, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) obsługa użytkowników przez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych innych bibliotek;

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, wydawniczej i promocyjnej;

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży;

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym;

6) popularyzowanie czytelnictwa oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego i gospodarczego gminy Pakość;

7) współdziałanie z innymi bibliotekami i organizacjami w zakresie wymiany informacji i materiałów w celu rozwijania czytelnictwa i zaspokojenia potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy;

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki i nauki.

3. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb kulturalnych środowiska, w tym zlecone przez Organizatora.

III. Organy Biblioteki i organizacja

§ 4. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor Biblioteki.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

§ 5. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje i odwołuje Burmistrz Pakości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

2. Burmistrz Pakości jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Biblioteki i wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

§ 6. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki ustalany przez Dyrektora.

2. Plan obejmuje najważniejsze zadania i przedsięwzięcia do realizowania w danym roku.

§ 7. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pakości.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§ 8. 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteki, a także pracownicy administracji i obsługi.

2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odpowiednich przepisach.

4. Pracownicy Biblioteki wynagradzani są według zasad ustalonych w odrębnych przepisach dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury.

IV. Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotacje w wysokości niezbędnej na pokrycie działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie;

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, w tym zakup materiałów bibliotecznych;

3) wynagrodzenie pracowników;

4) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

1) wpływów, o których mowa w § 10 ust. 2;

2) dotacji z budżetu państwa;

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku;

4) spadków i darowizn od osób fizycznych i prawnych;

5) innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki ustalany przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, uwzględniający w miarę potrzeb plan przychodów i kosztów, plan usług, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.

6. Biblioteka uzyskane środki z działalności przeznacza na cele statutowe.

§ 10. 1. Usługi są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne;

2) za wypożyczanie materiałów audiowizualnych;

3) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

4) za wydruk komputerowy;

5) za korzystanie z Internetu;

6) za wypożyczania międzybiblioteczne.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1,2, 4, 6 nie może przekroczyć kosztów wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5 ustala Zarządzeniem Dyrektor Biblioteki.

§ 11. Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Organizatorowi sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym.

V. Zmiana Statutu

§ 12. 1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor Biblioteki.

2. Projekt zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedkłada za pośrednictwem Burmistrza Pakości Przewodniczącemu Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

3. Zmiany Statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym dla jego ustalenia (nadania).Opublikował: Olga Kapelińska
Publikacja dnia: 18.06.2017
Podpisał: Olga Kapelińska
Dokument z dnia: 18.06.2017
Dokument oglądany razy: 835